ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 💚💚Ζούμε Οικολογικά με Τσάντες Must rPET και Ηλεκτρικό Πατίνι Live Green! (Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί)

Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά

 

1] Η εταιρεία Διακάκης Εισαγωγική Α.Ε. (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

3] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.

4] Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 19.04.2021 μέχρι και 25.04.2021, στις 23:59

5] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και στο Instagram στη σελίδα “MustBackpacks” (κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν, τόσο των όρων εγγραφής του Facebook και Instagram όσο και των όρων συμμετοχής της σελίδας “MustBackpacks”).

Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να πάρει μέρος στον διαγωνισμό είτε στο Facebook είτε στο Instagam. Σε περίπτωση που κάποιος πάρει μέρος από το Facebook, θα πρέπει να κάνει σχόλιο στο διαγωνιστικό post, δίνοντας την σωστή απάντηση στο ερώτημα από πόσα ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια φτιάχνεται 1 σακίδιο πλάτης Must monochrome rPET;

Σε περίπτωση που κάποιος πάρει μέρος από το Instagram, θα πρέπει θα πρέπει να κάνει σχόλιο στο διαγωνιστικό post, δίνοντας την σωστή απάντηση στο ερώτημα από πόσα ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια φτιάχνεται 1 σακίδιο πλάτης Must monochrome rPET;

Από την κλήρωση του Διαγωνισμού θα προκύψουν δύο (2) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1) Ηλεκτρικό Πατίνι Live Green και δέκα (10) νικητές που θα κερδίσουν από (1) τσάντα πλάτης Must Monochrome rPET στο χρώμα και τον τύπο της επιλογής τους.

Στη κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν λάβει μέρος στο διαγωνισμό μέχρι τις 25.04.2021 και ώρα 23:59.

Για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα διεξαχθεί μία (1) κλήρωση, με δώδεκα (12) νικητές στις 26.04.2021.

Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των προ αναφερομένων ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά τις προαναφερόμενη ημέρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα αυτή με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην σελίδα των Must Backpacks.

Οι κληρώσεις διεξάγονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της κλήρωσης, οι εκάστοτε νικητές θα ενημερώνονται την ίδια ή την επόμενη ημέρα της κλήρωσης για τις λεπτομέρειες που αφορούν στο έπαθλο τους. Η ενημέρωση θα γίνεται είτε με προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό τους στο Facebook και Instagram, στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, είτε με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο διαδικτυακό τόπο www.facebook.com και www.instagram.com

6] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας .

7] Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας, παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

8] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

9] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook- Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας, η οποία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook – Instagramκαι τη σελίδα “Must Backpacks” με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών.

10] Οι νικητές του διαγωνισμού θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέχρι Τετάρτη 28 Απριλίου για να λάβουν έγκαιρα τα δώρα τους (μετά την κλήρωση η διοργανώτρια με προσωπικό μήνυμα προς τους νικητές θα ζητήσει στοιχείων επικοινωνίας για την αποστολή των δώρων). Σε αντίθετη περίπτωση, η αποστολή των δώρων μπορεί να γίνει μέχρι τις 21 Μαΐου 2021.

11] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια, για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing.

12] Λόγω του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα ονόματα των νικητών δεν μπορούν να δημοσιευτούν.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • Ο ‘υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων’ (ή απλώς ‘υπεύθυνος επεξεργασίας’) και η ‘επεξεργασία’ και το ‘υποκείμενο των δεδομένων’ σημαίνουν την έννοια των όρων αυτών, όπως αυτοί έχουν οριστεί από τη Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
  • Η ‘Νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα’ σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 95/46/EC ή τον Κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR / «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων») και κάθε άλλους σχετικούς κανονισμούς ή νομικές πράξεις και κάθε άλλους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, ρυθμιστικές απαιτήσεις και κωδικούς πρακτικής εφαρμογής για την προστασία των δεδομένων.
  • Η Διοργανώτρια ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους Συμμετέχοντες ως τα υποκείμενα των δεδομένων.
  • Η Διοργανώτρια δηλώνει ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
  • Η παροχή προσωπικών δεδομένων από τους Συμμετέχοντες είναι οικειοθελής, αλλά και αναγκαία, προκειμένου να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό και, όπου απαιτείται, για την απόκτηση των Δώρων.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα επεξεργάζονται με αποκλειστικό σκοπό την ορθή εκτέλεση του Διαγωνισμού. Με την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της από την Διοργανώτρια, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

12] Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων αναφερομένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη και οι Νικητές δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

13] Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄– «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ»

  • Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
  • Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά της «Διακάκης Εισαγωγική Α.Ε.», των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς τους αναφορικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.
  • Ο Συμμετέχων ρητά παρέχει με τη συμμετοχή του τη συγκατάθεση του και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια, για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET ώστε η Διοργανώτρια, να μπορεί να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς.
  • Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την Διοργανώτρια για τον σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing.
facebook
twitter
googleplus